پرینت
#١۵
بازدید: ٩٠۶٣
94/05/03 شنبه 16:08

آناليز غلات

واردكننده غلات خوراكي و دامي گندم جو ذرت


آناليز گندم ، جو ، ذرت


آنالیز شیمیایی و میکروبی ذرت دامی ( استاندارد شماره 1445 )

ردیف

عنوان آزمایش

حد مجاز

1

رطوبت

14   MAX

2

پروتئین

8     MIN

3

چربی

5/3 MIN

4

خاکستر

5/1 MAX

5

فیبر

7/2 MAX

6

آفلاتوکسین

ppb 20  MAX

7

T.V.B-N

50 MAX

8

شمارش کلی میکروب

105 × 5 MAX

9

اشریشیا کلای

منفی

10

سالمونلا

منفی

11

شمارش کلی قارچ

105 × 5 MAX

11

شمارش کلی قارچ

105 × 5 MAX

 

کلسیم : حداقل 03/0 درصد وزنی

فسفر : حداقل 29/0 درصد وزنی

تعیین مقدار رطوبت : استاندارد 321 ایران

تعیین آفلاتوکسین : استاندارد 2359 ایران

تعیین پروتئین : استاندارد 457

تعیین چربی : استاندارد 415

تعیین خاکستر کل : استاندارد  332

تعیین فیبر خام : استاندارد 520


*************************************

آنالیز شیمیایی و میکروبی کنجاله سویا دامی ( استاندارد شماره 800 )

ردیف

عنوان آزمایش

حد مجاز

1

رطوبت

10    MAX

2

پروتئین

43     MIN

3

چربی

2 MAX

4

خاکستر

6MAX

5

فیبر

7 MAX

6

آفلاتوکسین

ppb 20  MAX

7

T.V.B-N

50 MAX

8

شمارش کلی میکروب

105 × 5 MAX

9

اشریشیا کلای

منفی

10

سالمونلا

منفی

11

شمارش کلی قارچ

105 × 5 MAX

 

*************************************

آنالیز شیمیایی و میکروبی جو دامی ( استاندارد شماره 47 )

ردیف

عنوان آزمایش

حد مجاز

1

رطوبت

14    MAX

2

پروتئین

12     MIN

3

چربی

-

4

خاکستر

-

5

فیبر

-

6

آفلاتوکسین

ppb 20  MAX

7

T.V.B-N

50 MAX

8

شمارش کلی میکروب

105 × 5 MAX

9

اشریشیا کلای

منفی

10

سالمونلا

منفی

11

شمارش کلی قارچ

105 × 5

 

 

SecImgSes